SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

NO Makale Adı
1377765357 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının "Benlik Saygısı" düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmadaki verilerin elde edilmesi için kaynak taraması yapılmış, çalışma grubuna "Kişisel Bilgi Formu" ve " Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak elde edilen bulguların istatiksel analizi yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2012-2013 öğretim yılında öğrenim gören 101 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda müzik öğretmeni adaylarının "Benlik Saygısı" düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenler açısından faklılık gösterdiği tespit edilmiş ve alana yarar sağlayacağı düşünülen öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Sosyodemografik Değişkenler, Müzik Öğretmeni Adayları