SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nilay ÖZAYDIN

NO Makale Adı
1386247474 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı Müzik Eğitimi Bölümü ve Devlet Konservatuarı öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının saptanarak aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türüne uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 191 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 98’i kız öğrenci ve 93’ü ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.68 (Ss: 2.27)’dür. Araştırma verileri psikolojik ihtiyaçlar ölçeği ve kimlik bilgileri anketi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda fakülte değişkenine göre öğrencilerin yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür (p>.05). Fakülte değişkenine göre öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlar alt boyutları başarı ihtiyacı alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaşma gözlenirken (p<.05); ilişki, özerklik ve başatlık ihtiyaçlarının ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir (p>.05). Bu sonuçlara göre devlet konservatuarı öğrencilerinin başarı ihtiyacı eğitim fakültesi öğrencilerinden yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaşam doyumları ile başarı, özerklik ve başatlık ihtiyaçları arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Yaşam doyumu ile ilişki ihtiyacı arasında ise anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Psikolojik İhtiyaçlar, Yaşam Doyumu