SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
İzzet YÜCETOKER

NO Makale Adı
1392294318 SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Sanat okuryazarlığı ölçeği, eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümünde okuyan müzik ve resim bölümü öğrencilerinin sanatsal bilgileri edinmeleri, edindiği bilgileri yapılandırmaları, sanatsal bilgileri performans becerilerine aktarabilmeleri ve sanat okuryazarlığı ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacağı amacıyla geliştirilmiştir. İlk ölçek, ilgili alan yazın taranarak ve sanat okuryazarlığı göstergeleri oluşturularak yapılmış, diğer okuryazarlık alanları da incelenerek 32 madde halinde hazırlanmıştır. Bu maddeler sanat alanı ile ilgilenen akademisyenlere görüş geçerliliği için sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. 32 maddeden oluşan ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser – Meyer – Olkin ve Bartlett testleri yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda işlemeyen 6 madde ölçekten çıkarılmış ve geriye kalan 26 madde ölçeğe alınmıştır. Döndürme işlemi sonucunda ölçekte dört faktör oluşmuştur. Bu faktörler, “sanatsal bilgiyi kullanma” 10 madde, “sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlama” 5 madde ve “kuramsal araştırmaları performansa döndürebilme” 6 madde ve “sanatsal bilgilere ulaşma” 5 maddedir. Bu aşamadan sonra çalışmada Cronbach Alpha iç güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve .912 olarak bulunmuştur. Araştırmada belirlenen dört faktörün öz değerleri belirtildikten sonra ölçeğin toplam test korelasyon değerleri tablolar halinde gösterilmiştir. Sanat okuryazarlığı ölçeği, istatistiksel analizler sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Sanat Okuryazarlığı, Sanat Okuryazarlığı Ölçeği