SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
M. Kayhan KURTULDU, Cahit AKSU

NO Makale Adı
1441114444 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri belirlenmeye ve çeşitli değişkenler düzeyinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 164 müzik öğretmeni adayına Kolb (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirliği Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından yapılan “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” uygulanmıştır.
Çalışma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının ‘değiştiren’ ve ‘özümseyen’ öğrenme stillerini daha çok benimsedikleri, erkek öğrencilerin daha çok ‘Değiştiren’ öğrenme stili ile; müzik algılarında çoğunlukla, müziğe verdikleri değer ve yükledikleri anlamı netleştirmeye çalıştıkları, müziğin çok boyutluluğunun (müziğin felsefesi, müziğin estetiği, müziğin icrası, müziğin eğitimi vd.) farkında oldukları, müzikal öğrenmelerde objektif, dikkatli ve sabırlı olmanın bilinci ile öğrenmeyi benimsedikleri tespit edildi. Kız öğrencilerin daha çok ‘Özümseyen’ öğrenme stilini yansıttıkları ve buna göre de müziğe ilişkin soyut kavramlar (sanat, değer, sevgi, doğru, güzel, etkili vd..) üzerinde yoğun bir düşünme faaliyetini benimsedikleri, müzikal öğrenmelerine bu düşünce ve fikirlerin öncülük ettiği tespit edildi. Çalışmada öğrenme stilleri ile cinsiyet değişkeninde anlamlı bir farklılaşma mevcutken, öğrenme stilleri ile ‘sınıf düzeyi’, öğrenme stilleri ile ‘mezun olunan lise türü’ ve öğrenme stilleri ile ‘akademik başarı’ değişkenine yönelik anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği, Öğrenme Stilleri