SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Belgin BORAN, Handan NARİN, Ömer ERDEM

NO Makale Adı
1471517936 SANAT EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA ÜÇ BOYUT ALGISINI ELE ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ülkemizde sanat eğitimine yönelik araştırmalar 1970’li yıllardan bu yana akademik bir çalışma alanı olarak sürdürülmektedir. Bu araştırmalar sanat eğitiminin farklı konu, yöntem, sorun ve çözüm önerilerini içermektedir. Ancak, gerek ilk ve orta öğretim kurumlarında Görsel Sanatlar dersinin işlenişindeki, gerekse alana ilişkin araştırmalarında yaratıcılık algısının daha çok resimsel anlatımlara yöneldiği izlenmektedir. Buradan hareketle bu çalışma, yukarıda belirtilen yargıyı lisansüstü tezler üzerinden incelemeyi ve nesnelleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans ve doktora programlarında ilköğretim ve ortaöğretim görsel sanatlar dersi üç boyut algısına yönelik yapılmış tezlerin konu ve yöntemleri incelenmiştir. Bu tezler belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda alanında toplam 3444 teze erişilmiştir. Taranan tezler içerisinde 14 tanesinin araştırılan konuya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın kapsamı doğrultusunda ulaşılan bu 14 tez konu ve yöntem bakımından incelenmiştir. Çalışmanın bir başka amacı da elde edilen verilerin Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Eğitimi Kılavuzu’nda yer alan üç boyutlu çalışmalara yönelik kazanımların tezlerden elde edilen bulgularla karşılaştırılmasıdır. Bu doğrulta araştırmanın yöntemi tarama türünde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, Yüksek Öğretim Kurumu’nun oluşturduğu Ulusal Tez Veri tabanında yer alan ve tam metin olarak erişime açık olan tezler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, üç boyut, lisansüstü tezler