SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Dilek ÖZÇELİK HERDEM

NO Makale Adı
1473023857 ETKİN- İDEAL KEMAN EĞİTİMİCİSİ ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ “Müzik Öğretmenliği Programı”

Bu çalışmada Türkiye’de Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında keman eğitimcisi olarak görev yapan öğretim elemanlarının bilgi, birikim ve deneyimlerine dayalı olarak belirtmiş oldukları görüşlerinden yola çıkarak, etkin- ideal bir keman öğretim elemanının taşıması gereken niteliklere ilişkin somut veriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Nitel verilerin değerlendirilebilmesi amacıyla araştırma tekniği olarak “içerik analizi” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 22 üniversitenin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları’nda keman eğitimi veren öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, yedi coğrafi bölgeyi içine alacak şekilde 10 üniversiteden 22 öğretim elemanı oluşturmuştur. Örneklem grubundaki öğretim elemanlarından 20 si ile yüz yüze,2 si ile telefonla “Etkin –ideal keman eğitimcisi özelliklerinin neler olması gerektiğine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme soruları” sorulmuş, görüşmelerin kayıtları alınmış, bu kayıtlar metinleştirilip Nvivo programına girilerek elde edilen verilerin kodlamaları ve analizi yapılmıştır. Bulgulara göre; Öğretim elemanlarının çoğunluğunca bildirilen etkin-ideal keman eğitimcisi temel özellikleri 2 adettir. Bunlar; iyi çalıcı olma, yetenekli ve bilgili olma ve iyi iletişim kurma özellikleridir. Diğer özelliklerin (işine özen gösterme, emek verme, güvenilir olma, eğitimci olma ve öğretmeye isteklilik, empati kurma ve öğrenci psikolojisinden anlama, göstererek çalma, kemanı sevdirme, bireysel öğretim yapma, ahlaklı olma, davranış ve tutumlarıyla örnek olma, adil davranma -objektif olma, güçlü kişilik özelliklerine sahip olma, hoşgörülü olma, işini severek yapma, etkin öğretim metotları kullanma, öğrencinin düşünerek ve keşfederek öğrenmesini sağlama, ölçülü olma) ise daha az öğretim elemanı tarafından tarafından bildirildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; Eğitim, Çalgı Eğitim, Keman Eğitimi, Öğretmen Nitelikleri