SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nagihan UYSAL, Şeniz AKSOY

NO Makale Adı
1478122491 SANAT EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN SANATSAL FARKINDALIKLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada amaçlanan; sanat eğitimi veren kurumlardaki öğrencilerin sanatsal farkındalıklarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve koleksiyonu örnek olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin müzeyi ve koleksiyonunu ne kadar tanıdığı, müzeyi ne sıklıkla ziyaret ettiği, etkinliklerinden haberdar olma durumları, buluntuların dönemsel özellikleri ile biçimselliğini ve kullanılan malzemelerin çeşitliliğini inceleme eğilimleri araştırılmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin kültürel miras bilinci oluşturmada etkisinin, müzenin ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal etkileşime katkısının ve bu farkındalık düzeyinin öğrencilerin sanatsal çalışmalarına yansımasının tespiti araştırmaya konu olmuştur. Araştırmacı tarafından geliştirilen 27 maddelik, beşli likert tipinde hazırlan anket, Etik Kurul tarafından verilen izinden sonra, örneklemi oluşturan Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde lisans seviyesindeki öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Uygulama 2015 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Random yöntemi ile oluşturulan tabakalı örneklem 321 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu üniversitelerin, sanat ve tasarım eğitimi veren, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, resim-iş öğretmenliği, resim, heykel ve seramik bölümlerinde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu bulgular ışığında, öğrencilerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ilişkin farkındalık düzeylerinin düşük olduğu ve 4 yıllık lisans dönemi boyunca yeterli gelişim göstermediği sonucuna varılmıştır. Güzel sanatlar alanında hizmet edecek mimar, tasarımcı, ressam, resim öğretmeni, heykeltraş ve seramik sanatçısı gibi toplumda aydınlanma sağlayacak bireylerin Anadolu Uygarlıkları’na yönelik farkındalık geliştirmelerinin ülkemiz sanatına ve sanat eğitimine getireceği katkılar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Uygarlıkları, Sanat Eğitimi, Müze Eğitimi, Sanatsal Farkındalık, Sanatsal Üretim