SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mehmet Kayhan KURTULDU, Cahit AKSU

NO Makale Adı
1488436449 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE LİSANS AKADEMİK BAŞARI PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma; özel yetenek sınavı ile müzik öğretmenliği lisans programına kabul edilen öğrencilerin lisans programında eriştikleri akademik başarılarının, yetenek sınavındaki başarı düzeyleri ile olan ilişkisinin tespitini amaçlamıştır. Çalışma ilişkisel araştırmalar modeli ile ve 182 kişiden oluşan bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmeni adaylarının özel yetenek sınavından aldıkları puanlar; Ham Puan ve Yerleştirme Puanları olarak iki eksende analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen birinci bulgu; çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmeni adaylarının özel yetenek sınavından aldıkları ham puanlarla (YHP) Lisans Programı Dönem Sonu AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları) arasında hiç ilişki olmadığı ya da çok düşük düzeyde bir ilişki olduğudur. Ancak çalışma grubundaki öğrencilerin YP-Yerleştirme Puanı ile Lisans Programı Dönem Sonu AGNO arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer bulgu ise; çalışma grubundaki öğrencilerin özel yetenek sınav puanları ile lisans programı akademik puanları arasında ‘Sınıf Düzeyi’ değişkenine YHP açısından bakıldığında sınıflar arasında 1. sınıf lehine anlamlı bir farklılık mevcutken, YP açısından incelendiğinde ise oluşan anlamlı farklılığın 3. Sınıflar lehine olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni, Yetenek Sınavı Başarısı, Akademik Başarı, Korelasyon