SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Yurdagül KILIÇ

NO Makale Adı
1494674025 RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINDA YARATICILIK VE BENLİK İMAJI

Çalışmanın amacı, resim- iş öğretmen adaylarının psiko-sosyal özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba mesleği, kardeş sayısı ve sırası, yaşam yeri, başarı algısı, yetenek algısı, geleceğe ilişkin beklentileri, yalnızlık algısı, sosyal destek, aile içi durum, yaşama karşı tutum, karşı cinsle romantik ilişki durumu), yaratıcılık düzeyleri ve benlik imajı algılarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Çalışma betimsel ilişkisel tarama modelindedir. Veriler “Bireysel Durum Formu”, “Offer Benlik İmajı Ölçeği” ve “Raudsepp Yaratıcılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Belirtilen psiko-sosyal değişkenler bağlamında resim-iş öğretmen adaylarının yaşa göre yaratıcılık düzeylerinde anlamlı bir fark görülmüştür. Aynı zamanda katılımcıların yaratıcılık puanlarının bağımsız değişkenler açısından hesaplandığı Mann Whitney- U test sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yaratıcılık puanlarının yalnızlık değişkeninde anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), romantik ilişki, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinde ise anlamlı farklılık göstermediği (p>.05) tespit edilmiştir. Katılımcıların yaratıcılık ve benlik imajı arasındaki ilişkiyi gösteren Sperman’s rho test sonuçlarına göre ise bu puanlar arasında yüksek olmayan negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu katılımcıların, benlik algısı düşük iken yaratıcılık düzeylerinin yüksek çıkması, tartışma ve sonuç bölümünde çeşitli örneklerle değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Benlik İmajı, Yaratıcılık, Psiko-Sosyal Değişkenler, Resim-İş Öğretmeni