SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
M. Kayhan KURTULDU, Ezgi ODABAŞ

NO Makale Adı
1511468927 PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ARMONİ DERSİ BAŞARILARI İLE DEŞİFRE BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada piyano dersi alan müzik öğretmeni adaylarının piyanoda deşifre çalma becerileri ile armoni dersi başarılarının ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada armoni dersini önceki yıllarda (2. ve 3. Sınıf) almış ve tamamlamış olan 4. Sınıf öğrencileri çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğrenci işleri bilgi sisteminden elde edilen armoni dersi başarılarının ortalamaları alınmış, ortalamalar not sistemindeki harf aralıklarına dayalı olarak üç gruba toplanmıştır. Bunun yanında çalışma grubunu oluşturan öğrenciler içinden üç alt grubu temsilen her gruptan üçer adet olmak üzere 9 adet öğrenci rastgele seçilmiştir. Seçilmiş bu öğrencilere araştırmacılar tarafından yazılmış olan deşifre parçası çaldırılmıştır. Gruplardan elde edilen veriler Pearson Korelasyon katsayıları hesaplamaları yardımıyla ölçüme tabi tutulmuştur. Korelasyon ölçümü öncesinde normallik dağılımı için verilerin basıklık çarpıklık katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığı görülmüştür. Ortaya çıkan sonuç, armoni başarısı ile piyanoda deşifre başarı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Armoni, deşifre, piyano, başarı