SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 2  Kış 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Alper AKDENİZ

NO Makale Adı
1541238009 RÂKIM ELKUTLU’YA AİT RAST TEVŞÎH’İN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Râkım Elkutlu; Mevlevî Âyîn-i Şerîfi, Tevşîh, İlâhi, Beste, Ağır Semâî, Yürük Semâî, Şarkı, Türkü, Marş gibi dinî ve din dışı formlarda 600’e yakın eseri Türk Mûsikîsine kazandırmış 20. yüzyılın önemli bir şahsiyetidir. Onun Türk Mûsikîsindeki değeri sadece ürettiği eserlerin niceliğiyle sınırlı değildir. O aynı zamanda melodik seyir ve beste karakteri bakımından ortaya koyduğu yeni bir eğilimle makâm, form ve usûl açısından farklılık gösteren eserler üretmesi yönüyle değerli bir sanatkârdır. Sekiz İlâhi, dört Tevşîh, bir Mevlevî Âyîn-i Şerîfi ile Dinî Mûsikî alanında üç farklı formu başarıyla kullanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, sanatkâra ait Rast Tevşîh’in makâm ve geçki bakımından incelenerek eserlerindeki makâmsal ve teknik anlayışı ortaya koymak, onun Türk Mûsikîsi için bir ekol olmasını sağlayan temel nitelikleri göstermektir. Bu durum analitik araştırmaların yaygınlaştırılması ve Türk Mûsikîsi eğitimi verilen kurumlarda eğitim gören sanatçı adaylarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Râkım Elkutlu’nun Rast Tevşîh adlı eserinin farklı nüshalarına ait notalar bilgisayar ortamına aktarılmış, makâm ve geçki tespitinde eser bütün olarak ele alınmıştır. Çalışma neticesinde Tevşîh’in içerisindeki melodik hareketler, çeşniler ve makâm geçkileri perde temeli göz önünde bulundurularak 14 bölüm halinde tahlil edilmiş, bestekârın Rast makâmına uygun geçkileri tespit edilmiştir.