SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 1  Bahar 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Elifnur ELMAS

NO Makale Adı
1553862994 PİYANO EĞİTİMİNDE TÜRKÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Bu araştırmada, piyano eğitiminde piyano için düzenlenmiş olan türkülerin öğrencilerin teknik, müzikal ve kültürel yönden gelişimlerine katkısı ile öğretmenlik mesleğinde ve ulusal müzik dağarcığımızın gelişmesindeki etkisi araştırılmıştır. Piyano eğitimi için düzenlenmiş olan türkülerin kullanılmasının ülkemiz öğrencilerinin motivasyonunu doğrudan olumlu yönde etkileyeceği ve yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca Anadolu’da yüzyıllar içerisinde şekillenmiş olan halk müziğinin (türkülerin) şu anki eğitim modelinde öğrencilerin başarı durumlarına katkı sağlayıp sağlamayacağını ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Araştırmayla, halen sürdürülmekte olan piyano eğitim programlarına katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. Araştırma için önce literatür taraması yapılmış ve gerekli kuramsal bilgilere ulaşılmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, örneklemi ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören her lisans sınıfından dengeli sayı dağılımı gözetilerek seçilen 101 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda üniversitede alınan piyano eğitimi süresince, piyano için düzenlenmiş olan türkülere daha fazla ağırlık verilmesinin öğrencinin motivasyonuna, öğrenmesine ve başarısına daha fazla katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler: türkü, piyano, eğitim, motivasyon, halk kültürü