SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 1  2020 İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Yavuz Selim KALELİ

NO Makale Adı
1588141378 PİYANO EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada piyano eğitiminde 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin görüşlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada nitel yöntemlerden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiziyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine dayalı etkinlikler konusunda deney grubundaki öğrenciler olumlu görüşler ortaya koymuşlardır. Deney grubundaki öğrencilerin tamamı dersteki uygulamaların kesinlikle etkili olduğunu ve olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin egzersizlerde iyi oldukları, zorlanmadıkları ve tüm etkinlikleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bunun yan ısıra öğrencilerin büyük çoğunluğu dersler ilgi çekici bulmuşlar, “derslere severek katıldım ve faaliyetler dikkat çekici olduğunu vurgulamışlardır. Araştırmanın nitel boyutunda son olarak ortaya çıkan bulgu ise öğrencilerin kendilerine gerçekleştirilen uygulamaların farklı müzik derslerinde de faydalı olacağını ve genel olarak uygulama becerilerinin gelişeceğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, öğrenme stilleri, 5E modeli