SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 2  2022/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ebru BALÇIK, Selma TAŞKESEN

NO Makale Adı
1667328258 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEVGİ KAVRAMINI ALGILAMALARINA İLİŞKİN GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIM

Bu araştırmada ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin değerler eğitimi çerçevesinde sevgi kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilip, sanatsal çalışmalarına nasıl yansıdığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sanat temelli araştırma yöntemi ile desenlenip, göstergebilimsel çözümleme yaklaşımının benimsendiği nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Buna göre çalışma grubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında bir ortaokulda öğrenim gören 34(16 kız / 18 erkek) 5. sınıf öğrencisi ile oluşturulmuştur. Araştırmada ilk veri toplama aracı olarak, öğrencilerinin sevgi kavramına ilişkin algılarını tespit etmek için metafor yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci veri toplama aracı olarak öğrencilerin sevgi kavramına ilişkin zihinlerinde çağrıştırdığı imge/anlam üzerine bir resim çizmeleri ve çizdikleri resimlerin hikayelerini yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde 5. sınıf öğrencilerinin sevgi kavramına ilişkin algılarını metafor yoluyla tespit etmek için alınan cevaplar içerik analizi ile öğrencilerin çizdikleri resimler göstergebilimsel çözümleme ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin sevgi kavramına ilişkin en çok kullandıkları metaforların başında aile, insan sevgisi, mutluluk, saygı ve dünya gibi kavramların geldiği tespit edilmiştir. Öğrenciler resimlerinde ise sevgiyi ifade etmek için daha çok kalp ve insan figürü gibi imgeleri kullandıkları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Sevgi kavramı, göstergebilim, sanat eğitimi, görsel sanatlar